Algemene voorwaarden - Media La Corba

MEDIA
MEDIA
Ga naar de inhoud
Algemene voorwaarden
 
1.      Algemene bepalingen
 
a.      In de algemene voorwaarden verstaat men onder:
 
                                                   i.     Verkoper: La Corba BV, Beukenhofstraat 69, 8570 Vichte, BTW BE0542 498 135.
 
                                                  ii.     Klanten: Alle particulieren en professionelen die spreken voor zichzelf of een vennootschap.
 
                                                 iii.     Website: www.drone-piloot.be & www.lacorba.be
 
                                                 iv.     Mail: info@drone-piloot.be & info@lacorba.be
 
                                                  v.     Telefoon: 0032 476 89 17 22
 
                                                 vi.     Opdracht: de overeenkomsten gesloten tussen de verkoper en de klanten, dit in persoon, via een offerte, via de website, via mail en/of per telefoon.
 
                                               vii.     Tijdig: 5 werkdagen
 
                                              viii.     Evenement: Elke activiteit waarvoor de klant de verkoper inschakelt, dit zowel privé als openbaar.
 
b.      De algemene voorwaarden beheersen de opdracht.
 
c.      Afwijkingen, aanpassingen en uitzonderingen
 
                                                   i.     Om af te wijken van de algemene voorwaarden dient een geschreven document, afkomstig van de verkoper, getekend te worden door zowel verkoper als klant. In geval van tegenstrijdigheden zullen de algemene voorwaarden voorrang krijgen. De verkoper behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen en/of uit te breiden voor het sluiten van toekomstige overeenkomsten.
 
                                                  ii.     De algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing na bevestiging van overeenkomst. Het niet gebruik maken van bepaalde toepassingen binnen de algemene voorwaarden, kunnen in geen enkel geval geïnterpreteerd worden als afstand nemen van het recht om zich op deze voorwaarden te kunnen beroepen.
 
d.      Een vaste contactpersoon zal steeds tijdig doorgegeven worden aan de verkoper. Deze contactpersoon zal te allen tijde bereikbaar zijn. Wanneer de contactpersoon niet bereikbaar is, behoudt de verkoper zich het recht om beslissingen te nemen die hijzelf het meest conform lijkt. De meerprijs die hieraan kan verbonden worden zal de verkoper steeds volledig doorrekenen.
 
2.      Beschrijving van de producten en/of diensten
 
a.      Bij het akkoord gaan van de algemene voorwaarden, bevestigd de klant zich volledig geïnformeerd te hebben betreffende deze producten en/of diensten. Bij twijfel kan de verkoper gecontacteerd worden via website, mail en/of telefoon om verdere informatie te verkrijgen.
 
b.      De klant dient de verkoper steeds op de hoogte te houden van de richtlijnen van de diverse overheden betreffende plaats en tijd van de opdracht. De klant zal steeds als eindverantwoordelijke gezien worden bij het niet of laattijdig informeren van de verkoper.
 
c.      Bij het maken en monteren van beelden zal de klant de verkoper tijdig op de hoogte houden van alle wensen en stijlen die hij dient te gebruiken. Is dit niet het geval, behoudt de verkoper zich het recht om zijn eigen stijl hanteren. Bijkomende kosten voor aanpassingen bij montage zullen doorgerekend worden aan de klant.
 
d.      Bij evenementen met een openbaar karakter zal de contactpersoon alle situaties behandelen die niet op voorhand werden voorzien. Bij afwezigheid van deze contactpersoon zal de verkoper zich het recht houden om deze situaties zelf af te handelen. Hiervoor kan een meerprijs aangerekend worden.
 
3.      Prijs van de diensten en/of producten
 
a.      De prijzen voor diensten en/of producten staan steeds vermeld op de offerte.  
 
b.      Indien de leveranciers van de verkoper een prijsstijging doorvoeren tussen het geven van de opdracht en het evenement, behoudt de verkoper zich het recht een alternatief product aan te bieden die gelijkaardig is aan het merk die in de offerte afgesproken werd. Indien de klant zich hier tegen verzet kan een meerprijs aangerekend worden voor het originele merk.
 
c.      Extra diensten die niet werden afgenomen in de offerte zullen te allen tijde aangerekend worden. De flexibiliteit van de verkoper zal niet beschouwd worden als een gratis service ten opzichte van de klant.
 
d.      Alle prijzen vermeld in offerte zijn excl. BTW. Indien de klant een consument/particulier is, dient hij dit mee te delen zodat de prijzen incl. BTW kunnen meegedeeld worden.
 
4.      Leveren en uitvoeren van de diensten en/of goederen
 
a.      De verkoper verbindt zich ertoe de bestelde diensten en/of goederen te leveren zoals overeengekomen in de offerte. Bij overmacht door leveranciers en/of overheden zal de verkoper geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van de levering en/of uitvoering.
 
b.      Bij het niet tijdig aanpassen van de offerte, behoudt de verkoper zich het recht de kosten daaruit voorvloeiend door te rekenen aan de klant.
 
5.      Aanvaarding van de diensten en/of goederen
 
a.      Onverminderd het recht van de Consument om zijn eventueel herroepingsrecht uit te oefenen en/of om zich te beroepen op de dwingende bepalingen van het toepasselijke recht, beëindigt de levering van de goederen en/of diensten aan de Klant definitief alle aanspraken van de Klant, tenzij voorbehouden worden geformuleerd per aangetekend schrijven dat binnen een termijn van 10 (tien) kalenderdagen die aanvangt op de werkelijke leveringsdatum afgesproken bij de offerte/opdracht. Bij het annuleren van een bestelling/opdracht die nog niet geleverd is zal aan de klant een verbrekingsvergoeding van 50% van de originele bestelling, met een minimum van €50,00 excl. BTW, aangerekend worden.
 
6.      Rechten van ruwe en gemonteerde beelden
 
a.      De verkoper behoudt steeds het auteursrecht van alle gemaakt beelden tijdens een opdracht.
 
b.      Het gebruiksrecht wordt pas actief wanneer de factuur met betrekking tot de opdracht volledig betaald is. Bij openstaande en/of geprotesteerde facturen blijven alle rechten bij de verkoper. Bij het niet-naleven van het gebruiksrecht, zal aan de klant een schadevergoeding van 5% van de originele bestelling, met een minimum van €50,00 excl. BTW, aangerekend worden. Dit per dag de beelden openbaar staan.
 
c.      Ruwe beelden worden steeds aangeleverd na het betalen van de volledig factuur.

d.      Wanneer het gebruiksrecht kostenloos toegekend wordt, zal de gebruiker, bij elk beeldfragment, de woorden "Drones La Corba" vermelden. Bij het niet-naleven van de vermelding, zal aan de klant een schadevergoeding van €50,00 excl. BTW, aangerekend worden. Dit per aangebroken dag de beelden openbaar staan.
 
7.      Wet van de privacy en portretrecht
 
a.      De klant zal steeds alle aanwezigen van het evenement op de hoogte houden dat er beelden gemaakt worden. Indien aanwezigen zich melden bij de klant, om niet herkenbaar in beeld te komen, zal dit tijdig doorgegeven worden aan de verkoper zodat hij hiermee rekening kan houden tijdens de montage. Inbreuken op de privacy en het portretrecht zullen steeds de verantwoordelijkheid van, en ten nadele van de klant zijn.
 
8.      Inning achterstallige facturen
 
a.      Facturen worden als achterstallig beschouwen wanneer de betalingstermijn van 14 kalenderdagen overschreden werd.
 
b.      De verkoper behoudt zich het recht om een incassobureau/gerechtsdeurwaarder in te schakelen voor het innen van achterstallige of niet-betaalde facturen. De kosten hieruit voortvloeiend worden integraal doorgerekend aan de klant. Bij een schriftelijke aanmaning worden € 20,00 aanmaningskosten in rekening gebracht. Het schadebeding bedraagt 15%. Alle geleverde diensten en/of goederen blijven eigendom van La Corba BV alsook het recht beschreven in artikel 6.
 
c.      Uitzonderingen op de betalingstermijn dienen telkens voor aanvang van de opdracht een schriftelijk akkoord te krijgen van de verkoper.
 
d.      Nalatigheidsintresten zijn verschuldigd bij laattijdige betaling in toepassing van artikel 5, lid 1 van de wet d.d. 2.08.2002 nopens de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. In geval de schuldenaar een niet-handelaar is, zullen de nalatigheidsintresten beginnen lopen vanaf de vervaldag van de verschuldigde factuur, zonder voorafgaande ingebrekestelling. De moratoire intrest bedraagt 8 % tot op de dag der integrale betaling
 
9.      Overmacht
 
a.      In geval van overmacht kan de verkoper niet nalatig beschouwd worden ten opzichte van de klant. Deze zal alles in het werk stellen om alsnog een correcte oplossing te vinden voor het uitvoeren van zijn opdracht. Indien dit niet mogelijk is kunnen reeds gemaakte kosten nog steeds doorgerekend worden aan de klant.
 
10.   Betwisting van de factuur
 
a.      Alle betwistingen betreffende de factuur en de uitgevoerde werken dienen binnen de 5 werkdagen aangetekend verstuurd te worden naar La Corba BV, Beukenhofstraat 69, 8570 Vichte.
 
11.   Aansprakelijkheid
 
a.      De verkoper zal te allen tijde de nodige verzekeringen voorleggen op eenvoudige aanvraag van de klant, en vice versa. De klant zal ook steeds alle verplichtingen naleven ten opzichte van verzekeringen en vergunningen. Indien er schade wordt gemaakt aan materialen van de verkoper tijdens de opdracht zal hij dit steeds kunnen verhalen ten nadele van de klant, die als goede huisvader een veilig kader creëert voor de verkoper. Indien de nodige veiligheid niet kan gegarandeerd worden aan de verkoper om zijn werk te kunnen uitvoeren kan hij, al dan niet tijdelijk, zijn opdracht staken. Tekortkomingen voortvloeiende uit een niet veilige omgeving zullen nooit kunnen beschouwd worden als het niet of onvolledig uitvoeren van de opdracht.
 
12.   Intellectuele eigendomsrechten
 
a.      De commerciële documentatie, het ontwerp van de site en de teksten, benamingen, logo’s, opmaak en illustraties alsook alle andere elementen die zich daarop bevinden, worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en het recht op afbeelding, alsook door alle andere geldende intellectuele eigendomsrechten.
 
Al deze elementen behoren tot de eigendom van de verkoper en/of van derden van wie de verkoper de nodige toestemmingen heeft verkregen. Ze kunnen niet worden meegedeeld of worden gebruikt op welke manier dan ook door de klanten zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de verkoper.
 
Elke reproductie met een commercieel of publicitair karakter van informatie (afbeeldingen, teksten, cijfers, etc.) die deel uitmaakt van commerciële documentatie, of die op de site staan, alsook eender welke gebruiks- en reproductievorm van andere constitutieve elementen van de site, zoals de grafische weergave, de afbeeldingen, de geluiden en/of computerapplicaties, zijn strikt verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van de verkoper.
 
Elk verzoek in die zin moet worden gericht aan de verkoper door een e-mail te naar: info@drone-piloot.be.
 
13.   Luchtruim
 
a.      Via het DSA en SKEYES zal de verkoper de nodige toelatingen aanvragen om in het luchtruim van het evenement te vliegen met de UAS (drone). Indien de aangewezen instanties, voor elke reden een weigering maken tot toetreding van het luchtruim, zal de verkoper in geen enkel geval verantwoordelijk kunnen gesteld worden tot het niet-uitvoeren van zijn opdracht. De klant bevestigd dat in dit geval de gepresteerde diensten zullen aangerekend worden.
 
b.      De klant bevestigd geen kennis te hebben van overige UAS (drone) toestellen tijdens het evenement. Indien deze toch kennis hiervan heeft, zal hij dit tijdig of onmiddellijk doorgeven aan de verkoper via telefoon. Elk incident, voortkomende uit de nalatigheid van informeren ten opzicht van de verkoper, zal doorgerekend worden ten laste van de klant.  
 
14.   GDPR
 
a.      Alle persoonsgegevens en/of beeldmateriaal die meegedeeld/opgenomen werden tussen de verkoper en de klant kunnen bewaard blijven in de vorm van berichten en emailverkeer. Het verwijderen van de bewaarde gegevens en/of beelden kan verzocht worden via info@drone-piloot.be.
 
b.      De klant verklaart via de algemene voorwaarden van zijn kant de regels betreffende GDPR te volgen. Hij zal ervoor zorgen dat de rechten op de privacy niet geschonden worden voor, tijdens en na de opdracht.
 
15.   Bevoegde rechtbanken
 
a.      Elk geschil tussen de Partijen, dat niet minnelijk werd opgelost, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Kortrijkse rechtbanken, onverminderd het recht van de Consumenten om zich op bepalingen van dwingend recht te beroepen.
 
 
Terug naar de inhoud